תקנון ותנאי השתתפות בחידון  "סמסונג QLED"


ברוכים הבאים לחידון "  סמסונג
QLED " (להלן "החידון"). החידון מנוהל על ידי ידיעות אינטרנט (שותפות רשומה) (להלן: "ידיעות אינטרנט") באמצעות אתר האינטרנט אשר כתובתו: www.ynet.co.il ו/או באפליקציית ynet (האתר והאפליקציה ביחד ולחוד: "ynet").


מעניק הפרסים במסגרת הפעילות, היא חברת  סמסונג אלקטרוניקס ישראל  בע"מ, ח.פ. 514797851 ("סמסונג"), מכתובת: בית הולנד קומה 1 יקום.

ההשתתפות בחידון מעידה על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. ההשתתפות בחידון כפופה גם לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של ynet הניתנים לעיון גם באמצעות קישור (hyperlink) בדף הבית של ynet ולכן הנך מתבקש לקרוא בקפידה גם אותם. אם תמצא סתירה בין תנאי השימוש, תינתן עדיפות לתנאים אלה שהנך קורא עתה.
התנאים מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

מהו החידון וכיצד ניתן לזכות בפרסים

1.       החידון יחל ביום 17 בספטמבר 2017, בשעה 8:00 בבוקר ויסתיים ביום 14 באוקטובר בשעה 24:00 בלילה (כולל) (להלן: "תקופת החידון").

2.       בתקופת  החידון יוענקו 3 פרסים כמפורט מטה, לשלושה משתתפים (3) בלבד, אשר כל אחד מהם עומד בשני (2) התנאים המצטברים הבאים:

                     א.         השיב נכון על כמות גדולה ביותר (מתוך שש (6)) של השאלות האמריקאיות (רבות ברירה) בחידון.

                      ב.         השיב בזמן הקצר ביותר ובשלב המוקדם ביותר על כל השאלות של החידון במהלך תקופתו.

3.       לפני שתוכל לענות על החידון , תתבקש למלא את פרטיך הנכונים, כמפורט להלן. רק לאחר שמילאת את פרטיך (שם ושם משפחה, כתובת, מספר טלפון, מספר תעודת זהות, מספר טלפון , כתובת דואר אלקטרוני וכן פרטים נוספים או אחרים, כפי שתקבע ידיעות אינטרנט) יתווסף שמך לרשימת המשתתפים בחידון ותוכל להמשיך למענה על השאלות. אתה מצהיר ומתחייב שהפרטים שתמסור הם נכונים ומדויקים. פרטים שגויים, בין במתכוון ובין שלא במתכוון, יקנו לידיעות אינטרנט את הרשות להפסיק את השתתפותך בחידון ולמנוע ממך לקבל פרס.

4.       הנך מוותר על כל טענה דרישה ו/או תביעה בקשר לשאלות, ניסוחן, דרגת הקושי שלהן.

5.       הנך רשאי לענות פעם אחת על החידון במהלך תקופת החידון. ידיעות אינטרנט רשאית לפסול משתתפים שהשתתפו ו/או ניסו להשתתף יותר מפעם אחת.

6.       אין להפעיל או לאפשר להפעיל בשום צורה ואופן כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots, script, Bot וכדומה, לשם ו/או בקשר להשתתפות בחידון.

הפרס

 

7.       מערכת רמקולים Audio 360 WAM1500

8.       את מערכת הרמקולים יהיה ניתן לאסוף במשרדי ynet רחוב נח מוזס 1, ראשון לציון.

9.       כל משתתף מצהיר כי מודע לכך ומסכים שלא יהיה ניתן להחליף או לדרוש מתנה אחרת בשווי מתנה זו.

10.   כל הוצאה אישית שכרוכה במימוש הפרס, כגון: עלויות נסיעה אל מקום איסוף המתנה וממנו, וכיוצא באלה, יחולו באופן מלא ובלעדי על הזוכים.

 

תנאים הכרחיים לזכייה בפרס ולהענקתו

11.    הסכמה וחתימה על כל תנאי ומסמך מטעם מעניקת הפרסים ו/או מי מטעמה הינו תנאי כתנאי לקבלת הפרס .

12.   בקבלת הפרס, הנך מאשר כי נמסר לך כל המידע שביקשת בהקשר לחידון בכלל ובקשר לתקנון בפרט וכי הנך עומד בכל התנאים המפורטים בתקנון זה.

13.   ידיעות אינטרנט ו/או מעניקת הפרס רשאיות להתנות את מימוש הפרס בהצגת תעודת זהות ו/או חתימה על אישורים כאמור לעיל. מעניקת הפרסים ו/או ידיעות אינטרנט שומרות לעצמן את הזכות לשנות את אופן הענקת הפרס והודעה על כך תופיע בעמוד החידון.

14.   אם הזוכה לא עמד בתנאי מתנאי הזכייה, שמור למעניקת הפרסים שיקול הדעת הבלעדי לשלול מהזוכה את הזכות לקבל את הפרס (והוא לא יהיה זכאי לכל תחליף ו/או תמורה) ו/או להעבירו למשתתף אחר. כתנאי לקבלת הפרס, מעניקת הפרס רשאית לדרוש מהזוכה לחתום על אישורים, הצהרות וויתורים בהתאמה להוראות תקנון זה. באם לא יחתום הזוכה על המסמכים האמורים, תישלל מהזוכה זכאותו לפרס.

15.    לא ניתן לזכות ביותר מפרס אחד למשפחה (משפחה: בני משפחה המתגוררים באותה כתובת).

16.   הזוכה אינו רשאי לדרוש או לקבל שווי כספי בגין הפרס או כל תחליף אחר.

17.   מבלי לגרוע מאחריותו של הזוכה למימוש הפרס לפי הוראות תקנון זה, מובהר כי הפרסים הם באחריות בלעדית ומוחלטת של מעניקת הפרסים, ובכפוף לתנאי האחריות כפי שיפורטו בתעודת האחריות, וכי ידיעות אינטרנט לא תישא בכל אחריות שהיא, מכל מין וסוג בקשר לפרסים ומימושם ו/או כל תוצאה ונזק שיגרמו ממימושם. הפרסים הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה, המחאה מכירה, הסבה, המרה או החלפה. במקרה והזוכה אינו עומד במגבלות הפרס ו/או התנאים לזכייה תהיה מעניקת הפרסים רשאית לשלול מן הזוכה את הפרס ורשאית לתיתו למשתתף אחר.

18.   ידיעות אינטרנט ו/או מעניקת הפרסים  שומרות לעצמן את הזכות לעכב ו/או לבטל מסירת פרס בקרות אחד המקרים הבאים, , כמפורט להלן:

·        חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה לגבי זכאותו של הזוכה הטוען לפרס.

·        סירוב הזוכה למסירת כל פרטיו ו/או סירוב להצטלם עם הפרס.

·        סירוב הזוכה לאשר בחתימתו את קבלת הפרס.

·        הזוכה המחה את הפרס לצד שלישי כלשהו, ללא הסכמת ידיעות אינטרנט מראש ובכתב.

·        הזוכה לא התייצב לקבל את הפרס באופן אישי.

·        הזוכה סרב לקבל את הפרס ו/או להצטלם עם הפרס ו/או המחה את הפרס ו/או לא התייצב לקבלת הפרס ולהצטלם גם באופן אישי.

·        כל סיבה אחרת אשר יש בה, על פי הדין, לעכב או לבטל את מסירת הפרס.

·        הפרת תקנון זה.

פרסום שם ודמות הזוכים והודעה על הזכייה

19.   ידיעות אינטרנט /או מעניקת הפרסים שומרות לעצמן את הזכות לפרסם את שמות הזוכים, דמותם ופרטיהם בכל אמצעי מדיה ובכל עת שתמצא מי מהן לנכון.
הודעה בדבר זכייה בפרס תישלח לזוכה, בתוך 4 ימי עסקים מתום תקופת החידון, באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או פנייה טלפונית, על פי הפרטים שנמסרו על ידי המשתתף.

20.   האחריות למעקב אחר הודעות זכייה חלה על המשתף שזכה באופן מלא ובלעדי. ידיעות אינטרנט רשאית לדרוש כתנאי למימוש הפרס, שכל זוכה שמקבל הודעת זכייה, יפעל לפי ההנחיות המבוקשות, כגון אישור קבלת הודעת הפרס ו/או יצירת קשר עם ידיעות אינטרנט בטל': 03-6932424 בימים ושעות פעילות החברה כדי לאשרר את איסוף הפרס ו/או מימוש הפרס.

21.   היה והודעת זכייה לא תיקלט על ידי זוכה לפי הפרטים שמסר (כי ולשם הדוגמא: מסר פרטי שגויים, לא בדק את תיבת הדוא"ל הנכנסים שלו, הודעת הזכייה יורטה לתיבת דואר ספאם בחשבונו, או שהזוכה לא פעל לפי הנחיות המימוש של הפרס ככל שהתבקש לפעול באופן כזה או אחר בקשר עם מימוש הפרס וכדומה), לא תהא לו בקשר עם כך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ידיעות אינטרנט ו/או מעניקת הפרס ו/או חברת הכרטוס ואותו זוכה ממילא לא יהיה זכאי לחלף פרס מכל סוג שהוא.

22.   מובהר, כי עובדת זכייתם של מי מהמשתתפים בחידון לרבות הזוכים, עשויה להיות מסוקרת ומפורסמת באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות ובאתרי אינטרנט. בהשתתפותך בחידון הנך מביע את הסכמתך לצילומך ולפרסום שמך ותמונתך במסגרת הסיקור והפרסומים האמורים, ללא תמורה וללא הגבלת זמן, לרבות לצרכי קידום, שיווק, פרסום ויחסי ציבור והנך מוותר על כל טענה נגד ידיעות אינטרנט ומעניקת הפרסים בקשר לכך.

מתן פרטים

23.   לפני מענה על השאלות ועל מנת שתינתן לך האפשרות לזכות בפרסים, תתבקש להזין את הפרטים כמפורט לעיל בתקנון זה ו/או בעמוד החידון. הרישום הוא חינם ועליך למלא נתונים נכונים בלבד.
לא מוטלת עליך חובה חוקית למסור את הפרטים הנכונים, אולם אם לא תמסור אותם, לא תוכל  להשתתף בחידון ולזכות בפרסים.

24.   הנתונים ישמשו את ידיעות אינטרנט ו/או מעניקת הפרסים לצורך ניהול החידון, מתן הודעה לזוכים בדבר זכייתם, מסירת פרטי הזוכים למעניקת הפרסים וכן לצורך האפשרות לפרסם את שמות הזוכים בפרסים, באופן אשר תראה ידיעות אינטרנט ו/או מעניקת הפרסים  לנכון וכן לכל שימוש אחר  המפורט  בתקנון זה.

25.   בנוסף לאמור לעיל ניתנת לידיעות אינטרנט הזכות לעשות שימוש בפרטיך ובפרטי משתמשים אחרים בהתאם למדיניות הפרטיות של אתר ynet  בכתובת (http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3049364,00.html) וכן לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים במקרה זה הנתונים לא יתייחסו אליך באופן אישי ולא יזהו אותך).

 

26.   ידיעות אינטרנט רשאית להציג בפניך בעמוד החידון  את האפשרות לבחור אם ברצונך לקבל מידע שיווקי  ו/או תכנים מטעמה של ידיעות אינטרנט (וצדדים שלישיים הקשורים עימה ובכלל זה סמסונג) תוכל לבחור אם ברצונך לקבל מידע שיווקי ו/או תכנים מטעמה של ידיעות אינטרנט או של צדדים שלישיים, בכפוף לאישורה המפורש. מסירת המידע תתבצע על ידי ידיעות אינטרנט והיא כפופה להסכמתך, כפי שתבוא לידי ביטוי בדף האינטרנט בו יבוצע הרישום לצורף ההשתתפות בחידון. במידה ואישרת קבלת מידע שיווקי/פרסומי כאמור, ידיעות אינטרנט תהה רשאית לשמור את הפרטים שמסרת בעת הרישום לחידון במאגר המידע שברשותה ולשלוח אליך מעת לעת מידע כאמור.
תוכל בכל עת לפנות לידיעות אינטרנט לכתובת
service@y-i.co.il ו/או באמצעות לחיצה על כפתור "הסר" ומילוי פרטים נוספים שתידרש בהליך ההסרה מרשימת מקבלי הדיוורים ו/או דברי הפרסומת כאמור לצורך הסרת פרטיך ממאגר המידע של ידיעות אינטרנט ו/או הפסקת משלוח המידע השיווקי מטעמה של ידיעות אינטרנט.

מי רשאי להשתתף בחידון

27.   על עובדי ידיעות אינטרנט ו/או מעניקת הפרסים וכן מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם, חל איסור להשתתף בחידון.

28.   ידיעות אינטרנט שומרת לעצמה את הזכות לשלול ממך את הזכות להשתתף בחידון באופן זמני או קבוע או לבטל את זכייתך בפרס, אם על פי שקול דעתה הבלעדי הפרת ו/או ניסית להפר תנאי שימוש אלה או את תנאי השימוש הכלליים של ynet, וזאת מייד עם היוודע לה דבר הפרת תנאי השימוש על ידך, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לפגוע בתרופות המגיעות לה על פי כל דין או הסכם.

תקופת החידון ומתכונתו

29.   ידיעות אינטרנט שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהחידון או את החידון כולו, על פי שיקול דעתה, במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את היכולת מלהשתתף בחידון, עקב אילוצים שאינם תלויים בה ומכל סיבה אחרת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ידיעות אינטרנט רשאית לשנות את מבנה, תוכן, נהלי, מועדי ותקופת החידון או כל מועד המצוין בתקנון זה, כמויות הפרסים לפי מידת היענות המשתפים בחידון, ואופן חלוקת הפרסים, על פי שיקול דעתה הבלעדי. פרסום ביחס לשינוי מהותי יפורסם בעמוד החידון.

תנאים נוספים

30.    השתתפותך בחידון איננה מותנית בתשלום כלשהו. החידון ניתן לשימוש על ידך כמו שהוא (as is). לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ידיעות אינטרנט או מי מטעמה, בגין תכונות החידון, הוראותיו, מגבלותיו, דרך ניהולו, אופי השאלות המוצגות בו, מידת הקושי של השאלות והכללים בדבר הזכייה בפרסים.

31.   ידיעות אינטרנט איננה מתחייבת שהחידון לא יופרע או ישוחק כסדרו ללא מגבלות או הפסקות, ינוהל ללא טעויות, יהיה חסין מפני גישה לא מורשית, נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות דפוס ותקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת ל- ynet.

32.  

 

 
בכל מקרה של מחלוקת ו/או השגה אודות אופן ניהול החידון ו/או תוצאותיו ו/או  בנושא פרשנות התקנון ניתנת לידיעות אינטרנט זכות הכרעה בלעדית והכרעתה תהיה סופית ותחייב את המשתתפים ו/או את כל הגורמים המעורבים בחידון לרבות את מעניקת הפרסים ו/או מי מטעמה וכל גורם הקשור בחידון  או מי מטעמו.

אחריות

33.   ידיעות אינטרנט אינה נושאת בכל אחריות באשר לאבדן פרטיך בחידון כתוצאה מכשל במערכת המחשוב של המשתתף ו/או מכשל ו/או כל פגם אחר במערכת המחשוב שלה בה נקלטו פרטיך, שכתוצאה מהם נמחקו, הושמדו או שובשו פרטיך או חלק מהם (לרבות עובדת השתתפותך בחידון, מועד השתתפותך, או תשובותיך לשאלות).ידיעות אינטרנט אינה נושאת באחריות מכל סוג ומין שהוא לאיכות ו/או לטיב הפרסים בהם תזכה (אם וככל שתזכה) במסגרת החידון ו/או מימושם ו/או לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר יגרם לך ו/או לצד שלישי כתוצאה ממימושם.

34.   מבלי לגרוע מאחריותו של הזוכה למימוש הפרס לפי הוראות תקנון זה, מימוש הפרסים אשר זכו בהם משתתפי החידון, טיבם ואיכותם, וכל הקשור אליהם הינה באחריות המלאה והבלעדית של מעניקת הפרסים.

35.   מבלי לגרוע מהאמור מובהר עוד, כי ידיעות אינטרנט לא תישא באחריות במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו שמימוש הפרס כרוך בהסכמתו ו/או בפעולה שעליו לנקוט, לרבות, אך לא רק, מחלוקת עם צד שלישי כלשהו.

36.   הנך  מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי אתה פוטר את ידיעות אינטרנט ו/או כל מי מטעמה, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לחידון ולתוצאותיו.

37.   ידיעות אינטרנט, אינה אחראית לנזקים כלשהם שיגרמו לך, בין ישירים ובין עקיפים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נזקים מחמת תאונות, מחלות, גניבה, אובדן ו/או שוד מסמכים, כרטיסי אשראי, מימון, דמי אישפוז, הוצאות רפואיות וכל נזק אחר.

38.   הנך מתחייב לשפות את ידיעות אינטרנט, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, מייד עם דרישתם הראשונה בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה (לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד) של צדדים שלישיים כלפיה, אם הפרת במישרין ו/או בעקיפין תנאי שימוש אלה או את תנאי השימוש הכלליים ואת מדיניות הפרטיות של ynet ו/או אם הפרת או לא קיימת במעשה ו/או במחדל את התנאים בתקנון זה.

קניין רוחני

39.   כל זכויות הקניין הרוחני בחידון, לרבות פטנטים, זכויות יוצרים, סימני מסחר וסודות מסחריים, ככל שישנם, הנם רכושה הבלעדי של ידיעות אינטרנט, או של צדדים שלישיים (ובכלל זה סמסונג) שידיעות אינטרנט קיבלה מהם רישיון שימוש כדין. זכויות אלה חלות בין השאר על כל תוכנה, קוד מחשב, קובץ גרפי, שמות וסמלים מסחריים (לוגו), טקסט וכל חומר אחר הכלול בחידון. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של ידיעות אינטרנט בכתב ומראש. דין, שיפוט והתיישנות

40.   הדין החל על הסכם זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.

41.   תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד ידיעות אינטרנט בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות בחידון הינה שנה (12 חודשים) ממועד סיומו.

סופיות תנאי ההשתתפות

42.   האמור בתנאי השתתפות אלה הינו ממצה לחלוטין ובא במקום כל מצב, הצהרה, התחייבות, פרסום וכיו"ב אשר ניתנו, אם ניתנו, על ידי ידיעות אינטרנט ו/או האתר ו/או מי מטעמם, או על ידי כל גורם אחר.

43.   ידיעות אינטרנט רשאית לשנות את תנאי ההשתתפות בחידון והודעה בדבר השינוי תפורסם באתר ynet. השינוי יכנס לתוקפו ממועד פרסומו בעמוד החידון ואילך עד תום הפעילות ו/או המועד האחרון למימוש הפרסים נשוא חידון זה.

שאלות ובירורים

44.   לבירורים ושאלות ניתן לפנות לידיעות אינטרנט באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת customercare@y-i.co.il.

הננו מברכים אותך על השתתפותך בחידון ומאחלים לך הצלחה רבה.

 

***