הולדת אברהם, אבי האומה

600 אלף יהודים (מספר טיפולוגי)

בין מיליון ל-3 - בארץ ישראל, בבבל ובמצרים

כמיליון יהודים

כ-1.3 מיליון יהודים

כ-2.5 מיליון יהודים

כ-16.5 מיליון יהודים

כ-11.5 מיליון יהודים