שלום לכם, תנאי השימוש שלהלן חלים על השימוש באתרי האינטרנט, שידיעות אינטרנט (שותפות רשומה) מרחוב יגאל אלון 127 בתל-אביב (להלן: "ידיעות אינטרנט") מנהלת ומפעילה ובכללם האתרים ynet ו-ynetnews (להלן ייקראו האתרים למען הנוחות, "אתרי ynet" או "האתרים"). השימוש באתרי ynet ובכלל זה בתכנים הכלולים בהם ובשירותים השונים הפועלים בהם מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. באתרים תמצא תכנים שהשימוש בהם כפוף, בנוסף לתנאי שימוש כלליים אלה, גם להסכם מקוון המתייחס אליהם באופן מיוחד.

תנאים אלה חלים על השימוש באתרי ynet ובתכנים הכלולים בהם באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתרים, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

 

תנאי השימוש באתרי ynet מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

 

בתנאים אלה, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).


  השימוש ב-ynet

הנך רשאי להשתמש בתכנים באתרי ynet בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים באתרי ynet באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של ידיעות אינטרנט לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן):

 

• הנך רשאי להשתמש באתרי ynet למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך אתרי ynet, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.

• אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך אתרי ynet. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מאתרי ynet.

• אין להציג תכנים מאתרי ynet בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.

• אין להציג תכנים מאתרי ynet בכל דרך שהיא - ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

• אין לקשר לאתרי ynet מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

• אין לקשר לתכנים מאתרי ynet, שאינם דף הבית של האתרים ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתרי ynet במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתרי ynet. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מאתרי ynet, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתרים (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתרי ynet, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתרי ynet להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת;

• ידיעות אינטרנט רשאית להורות לך לבטל כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה תבטל את הקישור העמוק לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי ידיעות אינטרנט בעניין זה.

• הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש הכלליים ובהסכמים מקוונים הנלווים לשירותים באתר.

• ידיעות אינטרנט לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מאתרי ynet ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את ידיעות אינטרנט בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

• הטמעת סרטוני וידאו (Embedding)- אין להטמיע סרטוני וידאו מאתרי ynet ללא אישור מראש ובכתב של ידיעות אינטרנט בכל אתר ולרבות באתר המכיל או מארח: תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, תכנים המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או באתרים שעצם הטמעת הסרטון תהא הפרה של זכות יוצרים מוסרית של צד ג' לרבות יוצרי הסרטון ובעלי זכויות היוצרים בו. ידיעות אינטרנט שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר הטמעת סרטוני וידאו ו/או לשנות את הקישור לסרטון בלא צורך להודיע לך על כך מראש ולא תהא לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי ידיעות אינטרנט בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. ידיעות אינטרנט רשאית להורות לך לבטל כל הטמעה כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי - במקרה זה תבטל את ההטמעה לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי ידיעות אינטרנט בעניין זה. ידיעות אינטרנט לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהטמעת סרטוני וידאו מאתרי ynet. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הטמעה שנעשתה על ידך, לרבות הסדרת זכויות יוצרים ותשלום לאגודות זכויות היוצרים/ המבצעים הרלוונטיות בהתאם לכל חוק, ומתחייב לשפות את ידיעות אינטרנט בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מכך.

  תכנים שמשתמשים מוסרים לפרסום ב-ynet

באתרי ynet מתפרסמים תכנים שמקורם במשתמשי האתרים. תכנים כאלה מתפרסמים באזורים המיועדים לכך, כדוגמת קהילות, קבוצות דיון (פורומים), צ'אטים, תגובות לכתבות (טוק-בקים) בלוגים ושירותים אחרים המאפשרים לך להזין לאתרים תכנים משלך - בין בנפרד, באזור המיועד לתכני המשתמשים בלבד ובין ביחד עם תכנים של מערכת ידיעות אינטרנט. מסירת תכנים לפרסום באתרי ynet אינה מקנה לך זכות לדרוש שהתכנים יפורסמו או יוסיפו להתפרסם.

 

ידיעות אינטרנט מעודדת את חופש הדיבור ואת קיומו של דיון פורה באתרים, תוך השתתפות פעילה שלך ושל יתר משתמשי האתרים בהם. יחד עם זאת, על מנת לאפשר את קיומו של שיח תרבותי וענייני ולמנוע ניצול לרעה של האפשרויות הפתוחות בפניך להתבטא באתרים, רשאית ידיעות אינטרנט לבדוק את התכנים הללו לפני פרסומם. בדיקות כאלה תעשינה אך ורק כדי לנסות למנוע פרסום דברי-נאצה, איומים, ביטויים של גסות רוח וכן תכנים שהם בלתי חוקיים על פניהם בלא צורך בהפעלת שיקול דעת משפטי.

 

ידיעות אינטרנט אינה נושאת בכל אחריות לתכנים האלה, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת ידיעות אינטרנט או עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.

 

בעת שיגור או מסירת תכנים לפרסום באתרי ynet, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. עליך להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לפרסם באתרי ynet את התכנים הבאים:

 

• כל תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף;

• כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן - לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;

• כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;

• כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

• כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב;

• סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;

• כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;

• כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;

• כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;

• כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי.

• כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;

• כל תוכן העלול להטעות צרכן;

• כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי;

• כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי ynet בפרט;

• כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט;

 

ידיעות אינטרנט רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שמסרת לפרסום בכל עת שתמצא כי הפרת תנאי שימוש אלה או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתרי ynet, במשתמשיו, בידיעות אינטרנט או במי מטעמה. בנוסף, ידיעות אינטרנט תהיה רשאית במקרה זה למנוע ממך פרסום תכנים נוספים באתרי ynet. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות ידיעות אינטרנט לפי כל דין.

 

החליטה ידיעת אינטרנט לפרסם תוכן שמסרת - היא רשאית לערוך כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתה המוחלט ובכלל זה לקצרו.

 

התכנים שתמסור לפרסום באתרי ynet יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש באתרי ynet או פרסום איזה מפרטיך. זכור: עליך לנהוג במסירת התכנים ובפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.

 

ידיעות אינטרנט מעודדת אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים שמתפרסמים באינטרנט, ובכלל זה לתכנים שמפרסמים משתמשים באתרי ynet. התייחס לתכנים אלה בזהירות ובקפידה. התכנים אינם מתפרסמים מטעמה של ידיעות אינטרנט, ולפיכך היא אינה אחראית למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. זכור תמיד כי תכנים כאלה אינם תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים, כדוגמת עורכי דין, רופאים, בעלי מקצוע מוסמכים וכיו"ב, במקום שהתייעצות כזאת נדרשת.

  שירותים הטעונים רישום

באתרי ynet תמצא שירותים הטעונים הרשמה. תוכל ליהנות מכל שירות כזה ולהשתמש בו לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ולאחר שהתקבלה הסכמתך להסכם המקוון הנלווה לשירות.

 

השימוש בחלק מהשירותים הטעונים רישום, כרוך בתשלום דמי מנוי. ההוראות המתייחסות לתשלום דמי המנוי יימצאו אף הן בהסכם המקוון הנלווה לשירות, אותו תתבקש לאשר.

 

בעת ההרשמה לשירות תתבקש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, עיר וארץ מגוריך, את פרטי כרטיס האשראי שלך (אם השירות כרוך בתשלום) וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת ברשותך. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך. במקרה של שינוי פרטים עליך לעדכנם באמצעות פניה למחלקת שירות הלקוחות של ynet או באופן מקוון באתר השירות.

 

הנתונים שמסרת בעת ההרשמה לשירות יישמרו במאגר המידע שבבעלות ידיעות אינטרנט. אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה להשתמש בשירות אליו נרשמת. ידיעות אינטרנט לא תעשה בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של אתרי ynet הנמצאת בעמוד זה ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

 

בעת הרישום לשירות תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמא שיזהו אותך בכל כניסה לשירות. ידיעות אינטרנט רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות.

 

שמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמא בתדירות גבוהה ככל האפשר ובכל מקרה לא פחות מאחת לשישה חודשים.

 

ידיעות אינטרנט רשאית, שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית ידיעות אינטרנט לבטל רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים:

 

• אם בעת ההרשמה לשירות מסרת במתכוון פרטים שגויים;

• אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בידיעות אינטרנט או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות מנויים אחרים, כותבים או ספקים של ידיעות אינטרנט;

• אם השתמשת בשירות או בשירותים נוספים הניתנים באתרי ynet לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

• אם הפרת את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות אחר במסגרת אתרי ynet;

• אם לא השתמשת בשירות במשך תקופה רצופה העולה על ארבעה חודשים, גם לאחר שניתנה לך על כך הודעה בדואר אלקטרוני;

• אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכך דרך שהיא;

• אם מסרת את שם המשתמש והסיסמא שהוקצו לך בעת הרישום לשימושו של צד שלישי;

• אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי (ככל שהשירות ניתן בתשלום);

• אם יש לך חוב כספי לידיעות אינטרנט, או לכל תאגיד בשליטתה ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו.

  רכישת מינוי דיגטלי לתכני ידיעות אחרונות

הגישה לחלק מן התוכן הדיגיטלי של אפליקציות ידיעות אחרונות/אינטרנט מחייב מנוי פעיל.

 

משתמשים ללא מנוי ייתכן ותתאפשר להם גישה למספר מוגבל של כתבות/מאמרים בהתאם לשיקול דעתה של ידיעות אחרונות. מינויים, לעומת זאת, יהנו מגישה לתוכן ומידע נוספים, בהתאם לסוג המינוי שרכשו (להלן: "המינויים").

 

חידוש המינוי, ובהתאם החיוב, מבוצע באופן אוטומטי בהתאם לתקופה שהוגדרה בהסכם אותו רכש המשתמש.

 

ניתן לבטל את החידוש האוט' של המינוי עד 24 שעות לפני תום תקופת החידוש הנוכחי.

 

החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמלא, להפסיק את שירותי האתרים, כולם או חלקם, ו/או לערוך בהם שינויים ו/או לדרוש לגביהם תשלום, וכן להסיר מהאתר תכנים ומידע ללא שמירתם, וכל זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש או צד ג' כלשהו.

  שימוש בשירות תיבת דואר אלקטרוני ynetmail
מבלי להפחית מן האמור בתנאי שימוש אלה בנוגע למכלול השירותים באתרים לרבות אלה הטעונים רישום, תובא להלן התייחסות פרטנית לתנאי שירות תיבות הדואר האלקטרוניות (להלן בהתאמה: "תנאי שירות ה-ynetmail" ן-"שירות ה-ynetmail"), המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש כאמור ואולם בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין האמור בתנאי שירות ה-ynetmail לבין האמור בתנאי השימוש, תגבר הוראה מפורשת בתנאי שירות ה-ynetmail על הוראות תנאי השימוש.

לכל נרשם (אחד) לאתר ynet ו/או לשירות ה-ynetmail, תוקצה כתובת דואר אלקטרוני אחת.

הנך האחראי הבלעדי לכל פעולה ושימוש בלתי-מורשים שייעשו בחשבון שירות ה-ynetmail שברשותך כתוצאה מכך שלא שמרת כהלכה על הסיסמה או לא שינית אותה מעת לעת כאמור לעיל. הנך מתחייב לדווח מיידית לידיעות אינטרנט על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונך כאמור. במידת הצורך והיכולת תנקוט ידיעות אינטרנט צעדים סבירים על מנת להפסיק שימוש בלתי מורשה כאמור, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

הנך מתחייב -

• לא להשתמש בשירות ה-ynetmail בניגוד להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982, בעניין משלוח דברי פרסומת באמצעות דואר אלקטרוני;

• לא להשתמש בשירות ה-ynetmail בניגוד להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, בעניין פניה בדיוור ישיר ומתן שירותי דיוור ישיר;

• לא להשתמש בשירות ה-ynetmail לשם איסוף המוני של כתובות דואר אלקטרוני, או לשם כל פעולה שנועדה או הקשורה למכירה, השכרה, מתן רישיון, או כל פעולת מסחר אחרת בכתובות דואר אלקטרוני;

• לא להשתמש בשירות ה-ynetmail על מנת לשלוח הודעות או חומר (לרבות קבצים מצורפים - Attachments), שהינם בלתי חוקיים, בעלי אופי מיני בוטה, טורדניים, מעליבים, עוינים, מזיקים, מאיימים, גסים, פוגעים ברגשות הציבור, מעודדים ביצוע עבירה פלילית, עלולים להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית, מוציאים לשון הרע, פוגעים בפרטיות או מהווים הפרה אחרת של הדין הישראלי;

• לא להשתמש בשירות ה-ynetmail למשלוח של כל חומר הפוגע ו/או מפר זכויות קניין הרוחני או זכויות אחרות של צדדים שלישיים, לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים, מדגמים או סודות מסחריים;

• לא להעביר באמצעות שירות ה-ynetmail כל חומר המכיל כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום המהווה נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב;

• לא לבצע באמצעות שירות ה-ynetmail כל מעשה העלול לשבש את פעולתן התקינה של מערכות מחשב כלשהן;

• לא לבצע באמצעות שירות ה-ynetmail כל פעולה העלולה לשבש את השירותים הניתנים על ידי ידיעות אינטרנט למי ממנויי שירות ה-ynetmail ו/או האתרים;

• לא ליצור באמצעות שירות ה-ynetmail זהות כוזבת, או כתובת דואר אלקטרוני מזויפת, או לכלול פרטים מטעים בכל חומר שנשלח באמצעות שירות ה-ynetmail, לרבות התחזות לכל אדם או גוף;

• לשאת באחריות מלאה ובלעדית לתוכן הודעותיך ולמלוא התוצאות שינבעו מהודעות אלה.

תוכן ההודעות

• ידיעות אינטרנט לא תקרא, תבקר, תבדוק, תשנה או תערוך תכנים של הודעות דואר אלקטרוני שתקבל או תשלח במסגרת שירות ה-ynetmail, ובכלל זה כל קובץ שיצורף להן - אלא בהתאם לכל צו שיפוטי שיורה לה לנהוג כן, או במקרה שהדבר יהיה נחוץ לשם הגנה על פעולתו התקינה של שירות ה-ynetmail.

• אתה מסכים כי ידיעות אינטרנט תוסיף באופן אוטומטי לכל הודעת דואר אלקטרוני שתישלח באמצעות שירות ה-ynetmail את המשפט "נשלח באמצעות ynetmail", או כל מסר בעל אופי דומה.

• ידיעות אינטרנט תהיה רשאית לפעול, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כדי לסנן ולחסום באופן אוטומטי דברי דואר מסחריים הנשלחים אליך והידועים בכינוי Junk Email, Spam, דואר זבל וכיו"ב. אתה מסכים לפעולות אלה. ידוע לך ואתה מסכים, כי ידיעות אינטרנט אינה מתחייבת לבצע סינון כאמור, כי אם תבצעו - אין באפשרותה להבטיח סינון מוחלט מפני הודעות מסוג זה וכי יתכן שהמערכת האוטומטית תמנע בשגגה משלוח של הודעות לגיטימיות אליך.

• ידיעות אינטרנט לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שתקבל או תשלח באמצעות שירות ה-ynetmail (לרבות הודעות שישלחו אליך על-ידי משתמשים אחרים באמצעות ynetmail), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אבדן, אי נוחות, עגמת נפש וכיו"ב תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירות ה-ynetmail או ישלחו באמצעותו. בנוסף, תהיה רשאית ידיעות אינטרנט לחסום ולסנן סוגים מסוימים של קבצים הנלווים להודעות דואר אלקטרוני במסגרת שירות ה-ynetmail ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה בעניין זה.

• ידוע לך, כי שימוש בטוח בדואר האלקטרוני מחייב כי המשתמש יתקין אצלו תוכנות נגד נגיפי-מחשב (וירוסים), יישומים מזיקים וכיו"ב וכי יעדכן באופן שוטף ושגרתי תוכנות אלה כדי שתיתנה מענה לאיומים החדשים המתגלים מעת לעת בתחום זה.

אחסון הודעות

• ידיעות אינטרנט מקצה לך במסגרת שירות ה-ynetmail, תיבת דואר אלקטרוני בנפח מקסימלי, כפי שיפורסם על ידה מעת לעת. הנפח של תיבת הדואר האלקטרוני שהוקצתה לך כולל בתוכו את כל תיקיות המשנה הקיימות בשירות ה-ynetmail באופן מובנה (כגון דואר נכנס, פריטים שנשלחו ופריטים שנמחקו) וכל תיקייה אחרת שתיצור במהלך השימוש בשירות. ידיעות אינטרנט רשאית לשנות מעת לעת את נפח התיבה. ככל שהנפח הכולל של ההודעות בתיבה יעלה על הנפח המקסימאלי, רשאית ידיעות אינטרנט שלא לאפשר לך לקבל ו/או לשלוח הודעות דואר אלקטרוני חדשות והיא אינה מחויבת להודיע לך או לשולח על כך.

• גודל הקובץ המקסימאלי הניתן לצירוף להודעות הנשלחות על-ידי משתמשי השירות, הוא 25MB, או כל גודל אחר, כפי שתפרסם ידיעות אינטרנט מעת לעת.

שינויים בשירות ה-ynetmail והפסקתו

• ידיעות אינטרנט תוכל לשנות מעת לעת את מתן שירות ה-ynetmail, לרבות מבנה השירות, מראהו, היקפו, זמינותו וכל היבט אחר הכרוך בו - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט, בשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו או עקב מעבר למתן שירות ה-ynetmail מהשותף שבאמצעותו ynetמציעה את השירותים הללו לידיעות אינטרנט בעצמה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ידיעות אינטרנט בגין ביצוע שינויים כאמור, או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

• שירות ה-ynetmail ניתן לך ללא תשלום. מסיבה זו, בין היתר, רשאית ידיעות אינטרנט להפסיק בכל עת את מתן השירות, או להפסיק או להקפיא אותו זמנית, לפי שיקול דעתה המוחלט. ידיעות אינטרנט רשאית להפסיק, להשהות או לחסום את אפשרותך להשתמש בשירות ה-ynetmail בכל דרך אחרת, אם סברה כי הפרת אילו מהוראות הסכם זה, או שעשית כל מעשה או מחדל הפוגע ו/או עלול לפגוע בשירות, באיזה מן המשתמשים האחרים בשירות ה-ynetmail , אם הפרת תנאים אלה, או את תנאי השימוש באתרי Ynet ו/או בכל אתר נוסף מקבוצת ידיעות אחרונות, או אם לא קיבלת או שלחת דואר אלקטרוני באמצעות השירות, במשך פרק זמן רצוף של 60 ימים. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות ידיעות אינטרנט לפי כל דין ו/או הסכם.

• ידיעות אינטרנט רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, להפסיק בכל עת את מתן שירות ה-ynetmail . החליטה ידיעות אינטרנט לעשות כן, רשאית היא למסור על כך הודעה מראש על ידי פרסום באתר Ynet ו/או על-ידי משלוח ההודעה לתיבת הדואר האלקטרוני של המשתמש. בכל מקרה, ידיעות אינטרנט לא תהיה חייבת להודיע למשתמש אישית על הפסקת שירות ה-ynetmail .

שמירת הודעות עם תום השירות או ביטול ההסכם

• במקרה של ביטול הסכם זה על-ידי ידיעות אינטרנט מסיבה כלשהי, או במקרה של הפסקת שירות ה-ynetmail או פקיעת זכויותיך בשירות ה-ynetmail , ידיעות אינטרנט רשאית למחוק כל הודעה בלא צורך במתן הודעה מראש על-כך. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי ידיעות אינטרנט בגין הפסקת שירות ה-ynetmail , מחיקת הודעות על-פי סעיף זה וכל נזק, אבדן, הפסד או הוצאה שיגרמו לך, אם יגרמו, עקב זאת.

אחריות ידיעות אינטרנט

• שירות ה-ynetmail ניתן לך לשימוש כמות שהוא (AS IS) ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ידיעות אינטרנט בגין תכונות שירות ה-ynetmail , יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך, לרבות בגין הפסקות בשירות ה-ynetmail (זמניות או קבועות), עלותו של שירות חלופי, אבדן הודעות שנשלחו אליך או על-ידך, כניסות בלתי מורשות לתיבה וכל פגיעה או שיבוש בשלמות או בתוכן של הודעות או נתונים שקיבלת או שיגרת, לרבות אבדנם. השימוש שלך בשירות ה-ynetmail ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה. בכלל זה, ידיעות אינטרנט לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שתקבל או תשלח, תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשבך האישי או על מערכות מחשב אחרות וכל נזק, אבדן, אי-נוחות, עגמת נפש וכיו"ב תוצאות, ישירות או עקיפות, שיגרמו לך או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירות ה-ynetmail או ישלחו באמצעותו.

• ידוע לך כי הודעות הנשמרות בתיבת הדואר האלקטרוני שלך, כולן או חלקן, עשויות להימחק מסיבות שונות ולפיכך ממליצה ידיעות אינטרנט כי תגבה אותן מעת לעת.

• ידיעות אינטרנט לא תהיה אחראית לגבי כל נכס, שירות או מידע שירכשו או יושגו באמצעות שירות ה-ynetmail , או כל עסקה אחרת שתתבצע באמצעותו. כמו כן, ידיעות אינטרנט לא תישא בכל אחריות לגבי התוצאות שיושגו כתוצאה מהשימוש בשירות ה-ynetmail או לגבי הדיוק או האמינות של המידע שיתקבל, ישלח או יושג באמצעותו.

• ידיעות אינטרנט אינה נושאת באחריות לתוכן דברי דואר אלקטרוני מסחריים שישוגרו אליך או לנפחם או לכל עסקה שתעשה בעקבות קבלת דברי דואר אלה או לכל מודעה שתפורסם באתר שירות ה-ynetmail . כל תלונה, תביעה או דרישה בעניינים אלה, לרבות דרישה לחדול ממשלוח דואר מגורם מסוים יופנו על ידיך אך ורק לגורם ששיגר את דבר הדואר או פרסם את המודעה.

• ידיעות אינטרנט אינה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטי הדואר האלקטרוני שלך.

שינויים בתנאי השימוש בשירות ה-ynetmail

• ידיעות אינטרנט רשאית, בכל עת, לשנות את הוראות תנאי השימוש בשירות ה-ynetmail ובמידת האפשר תינתן הודעה על כך בעמוד הבית המוקדש לשירות ה-ynetmail , שבוע ימים לפני שהשינויים יכנסו לתוקף. המשך השימוש בשירות ה-ynetmail לאחר פרסום השינוי בתנאים אלה יעיד על הסכמתך לתנאים המעודכנים. מומלץ לעיין בהוראות תנאי השימוש בשירות ה-ynetmail מעת לעת, על-מנת לעמוד על השינויים שחלו בהם.

  מכירות קבוצתיות בביג דיל
מבלי להפחית מן האמור בתנאי שימוש אלה בנוגע למכלול השירותים באתרים לרבות אלה הטעונים רישום, תובא להלן התייחסות פרטנית לתנאי שירות המכירות הקבוצתיות (להלן:"ביג דיל" או "שירות ביג דיל")

המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש כאמור ואולם בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין האמור בתנאי שירות ביג דיל כדלקמן לבין האמור בתנאי השימוש, תגבר הוראה מפורשת בתנאים אלה לגבי שירות ביג דיל על הוראות תנאי השימוש.

ביג דיל הינה זירה המאפשרת רכישת שוברי הנחה למימוש מוצרים ושירותים מסוימים שיסופקו על ידי ספקים שונים או רכישת שוברי הנחה בעלי שווי כספי שישמשו לרכישת מוצרים ושירותים שונים המוצעים בבית העסק של הספקים (להלן בהתאמה: "שוברי הנחה" ו"הספקים").

1. רכישת שוברי ההנחה תתאפשר מעת לעת במסגרת מכירות שיארכו לפרק זמן מוגבל לפי שיקול דעתה של ידיעות אינטרנט או עד גמר מלאי שוברי ההנחה לרכישה לפי המוקדם מביניהם (להלן: "מכירה").

2. המכירה של שוברי ההנחה ותוקפה מותנה ברכישתם על ידי קבוצה המונה מספר מינימאלי של רוכשים, כפי שיקבע ביחס לכל מכירה.

3. רשאי להשתתף במכירה כל תושב ישראל, בעל תעודת זהות ישראלית תקפה, אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי בתוקף, שהונפק בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי וכן תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.

4. ידיעות אינטרנט רשאית למנוע ממך מלהשתתף במכירות בביג דיל ו/או מלהגיש הצעות וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וכן מבלי לגרוע מהאמור לעיל בכל אחד מהמקרים הבאים:

4.1 אם ביצעת מעשה בלתי חוקי ו/או עברת על הוראות הדין ו/או הפרת תנאי מתנאי תקנון שירות ביג דיל;

4.2 אם מסרת במתכוון פרטים שגויים בעת ביצוע רכישת שובר ו/או בעת ההרשמה לשירות ביג דיל;

4.3 אם ביצעת מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בפעילות התקינה של ביג דיל ו/או ידיעות אינטרנט ו/או במי מטעמה לרבות הספקים ו/או צד שלישי כלשהו;

4.4 אם כרטיס האשראי שברשותך אינו בר חיוב.

5. ידיעות אינטרנט משתדלת לעבוד עם ספקים אמינים ואיכותיים ואולם, ידיעות אינטרנט אינה ממליצה ו/או מביעה דעה לגבי אופיים של המוצרים, איכותם, טיבם וכיו"ב. להסרת כל ספק, המוצרים ו/או השירותים המוצעים לרכישה באמצעות שוברי ההנחה בביג דיל, מוצעים על ידי הספקים בלבד ולא על ידי ידיעות אינטרנט. בכפוף להוראות כל דין, האחריות למכירת המוצרים ו/או השירותים, אספקתם, טיבם, תקופת אחריות ביחס אליהם וכדומה, מוטלת במלואה ובאופן בלעדי על הספקים. כמו כן, ברכישת שוברי הנחה בשירות ביג דיל הינך מאשר כי אתה מודע ומסכים לכך שאין לראות בידיעות אינטרנט כמי שמוכרת את המוצרים ו/או השירותים ו/או כמי שחבה באחריות כלשהי ביחס אליהם ו/או בגין מכירתם ו/או רכישתם על ידי מחזיקי שוברי ההנחה וכן לא תפנה כלפי ידיעות אינטרנט ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין אלה.

6. ביג דיל מאובטח בטכנולוגיית SSL. על ידי שימוש בטכנולוגיה זו פרטי כרטיס האשראי שתמסור מאובטחים, מוצפנים ומאובטחים באמצעות הטכנולוגיה המתקדמת ביותר בתחום אבטחת מידע.

רכישת שוברי הנחה בביג דיל

7. על מנת לבצע רכישה של שובר הנחה הנך נדרש תחילה לבצע הרשמה לביג דיל באמצעות הזנת כתובת דואר אלקטרוני וסיסמא שילוו אותך בכל שימוש מעתה בביג דיל וכן פרטים שונים לצורך ביצוע ההזמנה לרבות שם מלא, כתובת, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות ופרטים נוספים אם וככל שידרשו.

8. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות עליך להקפיד על מסירת פרטים נכונים. הגשת פרטים כוזבים ביודעין הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים. ידיעות אינטרנט ו/או הספק רשאים לנקוט בצעדים משפטיים כנגד גולשים המזינים פרטים כוזבים בביג דיל וכן לבטל רטרואקטיבית את השתתפותם במכירה ו/או למנוע מהם השתתפות חוזרת בשירות ביג דיל מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים לרשותם על פי כל דין.

9. עבור כל מכירה יוצג דף רכישה (להלן: "דף רכישה") הכולל תיאור קצר ותמציתי של המוצר ו/או השירות נשוא שוברי ההנחה המוצעים, את השם המסחרי של הספק, את כמות המצטרפים המינימאלית הנדרשת לשם כניסתה לתוקף של המכירה (להלן: "כמות המינימום"), המחיר המקורי של המוצר ו/או השירות כאמור, אחוז ההנחה, מחירו לאחר הנחה פרטי אחריות ואספקה ופרטים רלבנטיים נוספים. כל הפרטים נמסרים על ידי הספקים ובאחריותם המלאה והבלעדית.

10. מחיר המחירון (לפני ההנחה נשוא השובר) של המוצר או שירות הרלבנטיים, הינו מחיר המחירון כפי שנמסר כאמור על ידי הספק. מחיר זה אינו משקף בהכרח את המחיר הנמוך ביותר בשוק וידיעות אינטרנט אינה אחראית וערבה לאמיתותו. באחריותך לבדוק ולערוך השוואת מחירים.

11. כל המחירים המוצגים בדפי הרכישה השונים כוללים מע"מ על פי דין, במידה וחל תשלום מע"מ על העסקה לפי כל דין.

12. חלה עליך אחריות מלאה לוודא את התנאים והמגבלות החלים על אפשרות מימוש שוברי ההנחה לפי העניין ובכלל זה: מועדי ושעות בהם ניתן לממשם; תנאי אספקתם; האם השוברים כוללים הנחה גם ביחס לדמי משלוח או התקנה או עלויות נלוות למוצרים ו/או השירותים; זכאות מציג השובר לכפל מבצעים בבית העסק של הספק וכיו"ב.

13. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה ומחיר המוצר ו/או השירות נשוא שובר ההנחה, מחושב במטבע חוץ (כגון טיסות ונופשים בחו"ל), יחושב שער החליפין של אותו מטבע לפי שיקול דעתו ו/או מדיניותו של הספק הרלבנטי.

14. עם סיום מכירה כאמור בסעיף 1 לעיל, לא ניתן יהיה לבצע רכישה נוספת של שוברים בביג דיל במסגרת אותה מכירה.

15. להסרת כל ספק, מכירה שבמסגרתה לא נרכשו כמות מינימאלית של שוברי הנחה לא תיכנס לתוקפה. במידה ורכשת שובר הנחה במכירה שלא נכנסה כאמור לתוקפה, לא תקבל את שובר ההנחה שרכשת, רכישתך תבוטל ותזוכה בעלות הרכישה. כל זאת מבלי שתהא לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ידיעות אינטרנט ו/או מי מטעמה.

16. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי ראשוני לרכישת שובר הנחה בביג דיל הוא קבלת אישור מלא מחברת כרטיסי האשראי. לידיעות אינטרנט שמורה הזכות לבטל את הרכישה עד למועד זה.

17. כמו כן, תוכל לבטל רכישה שבוצעה על ידך בכפוף לאמור בפרק "ביטול רכישה " שלהלן.

18. ידיעות אינטרנט תהא רשאית לעדכן את כמות המינימום של שוברי ההנחה או כמות המאקסימום של השוברים בדף הרכישה בטרם לסגירת מכירה.

19. ידיעות אינטרנט תהא רשאית לעדכן את מועדי המכירה בדף הרכישה בטרם לסגירת מכירה.

 

מימוש הרכישה באמצעות שוברי ההנחה

20. לאחר סיום המכירה ובכפוף לכניסתה לתוקף לאחר רכישת כמות מינימום של שוברי הנחה, ישלח לדואר האלקטרוני שמסרת בעת הרכישה שובר הנחה ופרטי העסקה יופיעו בכרטיסך האישי בביג דיל. באחריותך המלאה למלא לשם כך פרטי כתובת דואר אלקטרוני נכונה.

21. את השובר תידרש להציג לשם מימושו בבית העסק של הספק לפי המען המצוין בדף הרכישה ו/או בשובר. לשם כך עליך לשמור באחריותך המלאה והבלעדית את השובר עד למועד מימוש.

22. לכל שובר תיקבע תקופת מימוש מקסימאלית שבמסגרתה תוכל לממשו. באחריותך המלאה והבלעדית לממש השובר לכל המאוחר עד לתום תקופה זו. לאחר תקופת זו אין לשובר כל תוקף ותאבד את זכאותך לצרוך המוצר ו/או השירות בהנחה כמפורט בו, מבלי שתהא זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי בשל כך.

צבירת כסף בביג דיל ומימושו

23. באפשרותך להזמין גולשים נוספים לבצע רכישות בביג דיל, באמצעות קישור לביג דיל הנושא שיזהה אותך כממליץ ויונפק בעבורך על ידי במהלך גלישתך בביג דיל (להלן:"הקישור הייחודי").

24. את הקישור הייחודי תוכל לפרסם באתרים שונים המציגים תכנים חוקיים בלבד, באמצעות הדואר האלקטרוני ובכל דרך חוקית שאינה טורדנית כלפי כל אדם או על פי דין. הפרת תנאי זה תבטל כל זכות שצברת.

25. בעבור כל רכישה ראשונה שביצע גולש בעקבות המלצתך כאמור, לפי הנתונים הנקלטים במערכת המחשבים ביחס לקישור הייחודי שלך (להלן: "הגולש המזכה") ייצבר לזכותך סכום של עשרה (10) ₪ (להלן: "סכום הבונוס") המיועד למימוש על ידך בלבד בשירות ביג דיל.

26. האמור בסעיף 25 לעיל, מותנה בכך שהגולש המזכה ביצע רכישתו באותו רצף גלישה ("סשן"), שבמסגרתו הוא אל ביג דיל באמצעות הקישור הייחודי.

27. למען הסר ספק מובהר כי הינך זכאי לסכום הבונוס רק פעם אחת עבור כל גולש מזכה, וכי אינך זכאי לשום סכום שהוא בעבור רכישות נוספות שיבצע גולש שכבר זוכית בגינו בסכום בונוס, בכל זמן שהוא בביג דיל ו/או אצל הספקים.

28. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא זכאי לסכום בונוס על כל גולש מזכה חדש שיבצע רכישה על פי התנאים האמורים ובלבד שזו רכישתו הראשונה בביג דיל.

29. יובהר ויודגש כי זכאותך לסכום בונוס כלשהו כאמור בפרק זה ("צבירת כסף בביג דיל ומימושו") תתקיים רק בחלוף התקופה המאפשרת ביטול קניה מצד הגולש המזכה, ובכל מקרה רק אם לא בוטלה הקניה בגינה צברת זכות לסכום בונוס.

30. ידיעות אינטרנט רשאית לשנות את גובה סכום הבונוס והיא תפרסם ביחס לכך הודעה בביג דיל. סכום הבונוס ישונה החל ממועד פרסום הודעה על כך בביג דיל.

31. תוכל לעקוב אחר סכומי הבונוס שייצברו לזכותך בעמוד החשבון האישי שלך בביג דיל.

32. מובהר בזאת למען הסר כל ספק, שכל סכום בונוס שייצבר לזכותך ניתן לניצול אך ורק לרכישות בביג דיל ובשום מקרה אינך זכאי לתשלום כספים ו/או אחר שיועבר אליך על ידי ידיעות אינטרנט ו/או מי מטעמה בגין זכאותך לסכום בונוס כאמור.

33. יובהר בפרט כי ידיעות אינטרנט אינה ולא תהא אחראית לכל תקלה טכנית כלשהי שתגרום לשיבוש נתוני המעקב הנוגעים לקישור הייחודי. מבלי לגרוע מכל, ידיעות אינטרנט תעשה מאמץ כמיטב יכולתה לשחזר נתונים אלו על מנת שתוכל לממש את זכאותך לסכום הבונוס, שנצבר בחשבונך האישי בביג דיל.

ביטול רכישה

34. ביטול של עסקה יעשה באמצעות פנייה בכתב לשרות הלקוחות של ידיעות אינטרנט לפי הפרטים המפורטים בתחתית תנאי שימוש אלה.

35. ביטול רכישת שוברי הנחה תעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 והתקנות שהותקנו על פיו (להלן ביחד בתת פרק זה "ביטול רכישה": (להלן: "החוק"), שלהלן תמציתם:

36. כאשר מדובר ברכישת מוצר - מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.

37. כאשר מדובר ברכישת שירות - בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם ובלבד שבעסקה לא מתמשכת הביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים קלנדאריים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן ובמקרה של שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

38. לא תוכל לבטל בין היתר את המוצרים ו/או השירותים הבאים כמפורט בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, כדלקמן: טובין פסידים (כגון מוצרי מזון שלא במסגרת שירותי הסעדה וכיו"ב); טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה (כגון אלבום תמונות אישי וכיו"ב); וטובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית (כגון ספרים, דיסקים וכיו"ב).

39. כאשר ביטלת הרכישה עקב פגם במוצר או העסקה או עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לך בנוגע למוצר או השירות או עקב אי אספקת המוצר או השירות במועד שנקבע לכך, תקבל מידיעות אינטרנט בכפוף לאישורו בחוזר של הספק לידיעות אינטרנט לעשות כן ובתוך 14 ימים מיום אישורו של הספק, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידך, חיובך יבוטל ותקבל מידיעות אינטרנט עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבו ממך דמי ביטול כלשהם. לפי העניין, מובהר בזאת כי במידה וקיבלת את המוצר נשוא המכירה, תעמידו לרשות הספק שפרטיו ימסרו לך על ידי ידיעות אינטרנט במקום שבו קיבלת את המוצר.

40. כאשר ביטלת הרכישה שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה כאמור לעיל, תקבל מידיעות אינטרנט בכפוף לאישורו בחוזר של הספק לידיעות אינטרנט ובתוך 14 ימים מיום מיום אישורו של הספק, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידך, במקרה זה ,חיובך יבוטל, תקבל מידיעות אינטרנט עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ויגבו ממך דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר ו/או השירות נשוא המכירה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. לפי העניין, מובהר בזאת כי במידה וקיבלת את המוצר תדאג להחזירו לספק שפרטיו יימסרו לך על ידי ידיעות אינטרנט במקום עסקו, על חשבונך.

41. במקרה שהותקן בביתך על ידי הספק טובין לצורך מתן שירות לפי העסקה, יהיו ידיעות אינטרנט ו/או הספק רשאים לגבות ממך תשלום בשל הוצאות ההתקנה, בסכום שלא יעלה על 100 שקלים חדשים.

42. החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיה ברשותך מאפשרת לידיעות אינטרנט ו/או הספק לתבוע את נזקיהם בשל כך.

43. יובהר ויודגש כי אין באמור בסעיפים 35-42 לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או המלצה ו/או כדי להוות תחליף לאמור בחוק ו/או כדי לגבור על האמור בחוק ו/או לגרוע מן האמור בו.

44. ידיעות אינטרנט ראשית לבטל מכירה בין היתר במקרים הבאים:

44.1 אם יתברר לה שנפלה טעות סופר או טעות טכנית חריגה בהצגת פרטי המוצר ו/או השירות נשוא שוברי ההנחה המוצעים לרכישה, המחיר ו/או פרטים אחרים.

44.2 במקרים בהם קרתה תקלת תקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שפגמה בהליך רכישה תקין בדך הרכישה.

44.3 אם יתברר לה כי חלה במהלך המכירה פעילות שאינה חוקית מצד גורם כלשהו.

44.4 במקרים של כוח עליון המונעים את המשך המכירה ו/או ניהולה באופן תקין;

44.5 ידיעות אינטרנט תפרסם הודעה על ביטול מכירה בדף הרכישה בטרם לסגירת מכירה ו/או תשלח הודעה על ביטולה לרוכשי שוברי הנחה במסגרת המכירה בדוא"ל שמסרו בעת רכישת שוברי ההנחה במקרים המתאימים.

44.6 במידה ונשלחו שוברים לרוכשיהם ביחס למכירה שבוטלה, תימסר על כך הודעה לספק שבאחריותו לספק המוצרים ו/או השירותים נשוא שוברי ההנחה ותוקפם של שוברי ההנחה יבוטל. במקרה זה כלל רכישות שוברי ההנחה במסגרת המכירה יבוטלו ורוכשי שוברי ההנחה יזוכו בעלות הרכישה.

44.7 לחילופין במידה ושוברי הנחה בהמשך למכירה שבוטלה לא נשלחו לרוכישהם, יחולו הוראות סעיף 15 לעיל.

44.8 במקרה של ביטול מכירה כאמור בסעיף 44 זה, לא תהא לרוכשי שוברי ההנחה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ידיעות אינטרנט ו/או מי מטעמה ככל שפעלו בהתאם לאמור בסעיפים 44.5-44.7 לעיל.

שונות

45. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ידיעות אינטרנט אינה מוכרת כאמור את המוצרים ו/או השירותים נשוא שוברי ההנחה ואינה נושאת בכל אחריות לטיבם, תכונותיהם ו/או כל מצג שנעשה הדף הרכישה ביחס אליהם. האחריות המלאה והבלעדית בכל הנוגע למוצרים ו/או השירותים לרבות איכותם, אספקתם וכיו"ב חלה במלואה ובאופן בלעדי על הספקים.

46. הספקים לקחו על עצמם את כל החובות המוטלות על "עוסק" על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו.

47. תמונות המוצרים במכירות נועדו להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים והפרשי גוונים ו/או צבעים, בין תמונות המוצרים במכירות לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

48. ידיעות אינטרנט ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי לנזק ישיר או עקיף ולא יישאו בדמי נזיקין, פיצוי עונשי ו/או בפיצוי בגין כל נזק אחר מכל סוג ומין לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל נזקים הנובעים או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש במוצרים ו/או בשירותים נשוא שוברי ההנחה ו/או שוברי ההנחה ו/או בגין עיכוב אי יכולת ו/או תקלות שיתכן ויתרחשו בשירות ביג דיל כגון תקלות בקליטת הנתונים שמסרת בעת רכישת שוברי ההנחה.

49. השירות בביג דיל ניתן לשימוש כפי שהוא ("AS IS"). לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי ידיעות אינטרנט ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.

  קישורים ב-ynet

באתרי ynet תמצא קישורים ('לינקים') לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. מרבית התכנים אינם מתפרסמים על ידי ידיעות אינטרנט, או מטעמה וידיעות אינטרנט איננה שולטת או מפקחת עליהם. העובדה שאתרי ynet מקשרים לתכנים אלה אינו מעיד על הסכמת ידיעות אינטרנט לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. ידיעות אינטרנט אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

ידיעות אינטרנט איננה מתחייבת כי הקישורים ('לינקים') שיימצאו באתרי ynet יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. ידיעות אינטרנט רשאית להסיר מאתרי ynet קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט.

אינדקס האתרים המקוון ב-ynet מנוהל ומופעל על ידי צד שלישי ומשקף את שיקול הדעת הסובייקטיבי של עורכיו. הציון המופיע לצד כל קישור לאתר, הינו ציון ממוצע של משתמשים אקראיים שבחרו לדרג אותם. אין לייחס אפוא להמלצות, או לתיאור האתרים באינדקס כל תוקף מחייב ואין לראות בהם אמת מידה אובייקטיבית להערכת רמתם או איכותם של האתרים. גם סדר האתרים המופיעים בתוצאות החיפוש באינדקס אינו מעיד על טיבם או חשיבותם של האתרים ולידיעות אינטרנט אין כל שליטה על סדר הופעתם. עורכי האינדקס, הקובעים את סדר הופעת האתרים, רשאים לעשות זאת גם על יסוד שיקולים מסחריים (אך אתרים שקודמו כאמור יסומנו באופן המבהיר זאת). תכנם של אתרי אינטרנט וגם מהותם משתנים לעתים תכופות. לכן ייתכן שתיאור האתרים באינדקס לא יהיה שלם, מדויק והעדכני ביותר.

  משלוח תכנים לדואר האדום
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן אני מאשר/ת בזאת כי הפרטים שמסרתי נכונים ומדויקים, כי זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בחומר שנשלח על ידי לידיעות אינטרנט באמצעות טופס זה, הן בבעלותי או בבעלות הגורם המיוצג על ידי. ידוע לי כי משלוח החומר לידיעות אינטרנט מהווה רשיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן לשימוש בחומר שנשלח, וכן מהווה אישור לפרסמו בכל מקום וזמן שתמצא ידיעות אינטרנט לנכון, ומתיר לידיעות אינטרנט לעשות בחומר כל שימוש שתראה לנכון, לרבות העברתו לצדדים שלישיים. ידוע לי ואני מסכימ/ה שלא אהיה זכאי/ת לכל תמורה, בכסף או בשווה כסף, עבור מסירת החומר שנשלח, וכי ידיעות אינטרנט אינה מתחייבת לפרסם את שמי כמקור החומר (למעט פרסום קרדיט לתצלום או יצירה). אני מאשר/ת כי נתתי הסכמתי לחקירת החומר, וכי ידוע לי כי המערכת אינה מתחייבת לפרסמו. כמו כן אני מאשר/ת כי נתתי את הסכמתי לשינויים ולעריכת החומר. אם אני חותמ/ת בשם ארגון, אני מצהיר/ה כי הנני מוסמכ/ת לאשר ולהתחייב כאמור בשמו של הארגון.

 

  תכנים כלכליים

באתרי ynet תמצא תכנים בנושאים כלכליים, לרבות מידע על שוק ההון, שערי ניירות ערך הנסחרים בבורסה לניירות ערך בתל-אביב והמניות הישראליות הנסחרות בחו"ל, נתונים מצרפיים אודות חברות ציבוריות, מידע בדבר המסחר במטבע חוץ וידיעות אחרות. מקורם של חלק מהתכנים הכלכליים במערכת ידיעות אינטרנט ואילו חלקם האחר מסופק, מנוהל ומופעל על ידי ספקי תכנים.

על אף שנעשה מאמץ לרכז ולעבד את התכנים הללו, יתכן שבתהליך קליטתם, עיבודם ופרסומם יפלו טעויות. אם ברצונך להשתמש בתכנים אלה עליך לבדוק אותם ולאמתם. אין בפרסומם משום המלצה או חוות דעת בדבר עסקאות והתנהלות פיננסית, ובכלל זה רכישת או מכירת ניירות ערך או במטבע חוץ. לכן, כל החלטה בדבר השימוש בתכנים הכלכליים שתמצא באתרי ynet תיעשה על אחריותך בלבד.

  מדיניות פרטיות
ידיעות אינטרנט מכבדת את פרטיותך באתרי ynet. מדיניות הפרטיות העדכנית של אתרי ynet נמצאת בכל עת בכתובת זו, והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותקרא מעת לעת את מסמך המדיניות.
  תכנים מסחריים

אתרי ynet כולל תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים. תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט, בתמונות או בקול.

ידיעות אינטרנט לא תישא בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו באתרי ynet. ידיעות אינטרנט אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים באתרי ynet אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתרי ynet יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. ידיעות אינטרנט איננה צד לכל עיסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתרי ynet או ירכשו באמצעותן.

הרשמתך לשירותים הטעונים רישום ו/או מסירת פרטים על ידך אגב רכישת מוצר או שירות דרך אתרי ynet או תתי-האתרים בהם (ynetshops, ynettours, winwin, big deal וכיו"ב), ישמשו כאישור מטעמך להיכלל ברשימת מקבלי דבר פרסומת מטעם גופים מסחריים שונים לרבות האתר הרלבנטי וזאת באמצעות אי-מייל, sms וכיו"ב. על אף האמור, תוכל להודיע, בהמשך לכל דבר פרסומת שיועבר אלייך, על סירובך להמשיך ולקבל דברי פרסומת ועד שלא תעשה כן, תמשיך לקבל דברי פרסומת כאמור.

  קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתרי ynet בשירותים המוצעים בהם ובכל תוכן הכלול בהם (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידך ועל ידי יתר המשתמשים באתר) הינן של ידיעות אינטרנט ו/או ידיעות אחרונות בלבד, או של צד שלישי, שהרשה לידיעות אינטרנט להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מידיעות אינטרנט או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי ידיעות אינטרנט לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידך לאתרים.

אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה - סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך.

סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

ידיעות אינטרנט אינה טוענת לבעלות בתכנים שאתה מוסר לפרסום באתרי ynet. יחד עם זה, כאשר אתה מוסר תכנים, המיועדים לפרסום באתרי ynet אתה מאשר בעצם מסירתם לפרסום כי אתה בעל כל הזכויות בהם וכי הנך רשאי למוסרם לפרסום. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר לפרסום, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים לפרסום באתרי ynet ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט להלן.

במסירת התכנים לפרסום אתה מקנה לידיעות אינטרנט רשיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה, באתרי ynet, בדברי דפוס, לרבות בעיתונים, מגזינים, כתבי-עת, ספרים וכיו"ב, במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, בארכיבים דיגיטאליים ובשירותים הניתנים ברשתות תקשורת, לרבות תקשורת חוטית, אל-חוטית, סלולארית, כבלים ולווין.

  אחריות ידיעות אינטרנט

התכנים באתרי ynet ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ידיעות אינטרנט בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום תכנים באתרי ynet.

 

השימוש באתרי ynet ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.

ידיעות אינטרנט אינה מתחייבת, כי לתכנים שתפרסם באתרי ynet תהיה היענות. ידיעות אינטרנט אינה יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות הפרסום ומי יגיב לתכנים שתפרסם, ולכן לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אליך או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. ידיעות אינטרנט לא תהיה גם אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שיפורסמו על-ידך.

כל החלטה שתקבל ביחס לתכנים שהתפרסמו באתרי ynet זה הינה באחריותך המלאה בלבד. ידיעות אינטרנט אינה מתחייבת כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים ושל משתמשים, המתפרסמים באתרי ynet, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. ידיעות אינטרנט לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.

ייעוץ מקצועי נכון תלוי בעובדותיו המדויקות של כל מקרה ומקרה. התכנים באתרי ynet אינם מהווים תחליף לייעוץ כזה. בפרט ובמיוחד נכונים הדברים לתכנים המתפרסמים בקהילות ובקבוצות הדיון (פורומים), לרבות התכנים המתפרסמים מטעם מנהלי הקהילות וקבוצות הדיון. תכנים אלה אינם תחליף לייעוץ או לטיפול מקצועיים במקום בו הם נדרשים (לדוגמה: תשובת מומחה רפואי לשאלה במסגרת קבוצת דיון איננה תחליף לקבלת יעוץ או טיפול רפואיים בהתאם לצורך). לעתים תכנים אלה משקפים גישה או דעה אישית מסוימת של הכותב. לכן יש להתייחס אליהם בזהירות המתבקשת. אם החלטת להסתמך על תכנים שפורסמו באתרי ynet, או לפעול על פיהם, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ולתוצאותיה.

ידיעות אינטרנט אינה מתחייבת ששירותי אתרי ynet לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי ידיעות אינטרנט או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל ידיעות אינטרנט או אצל מי מספקיה.

  שיפוי
הנך מתחייב לשפות את ידיעות אינטרנט, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את ידיעות אינטרנט, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתרי ynet וכתוצאה מקישורים שביצעת לאתרי ynet.
  שינויים באתר והפסקת השירות

ידיעות אינטרנט תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתרים, מראה שלהם ועיצובם, את היקפם וזמינותם של השירותים בהם, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתרים - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי ידיעות אינטרנט בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית ידיעות אינטרנט להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. ידיעות אינטרנט תפרסם באתר הרלוונטי הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים תחזיק ידיעות אינטרנט את החומר הכלול באתרי ynet למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

  בוררות וסמכות שיפוט

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתרי ynet ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה לרבות בקשר עם ההסכמים המקוונים הפרטניים הנלווים לשירותים מסוימים באתרי ynet, תובא בפני בורר אשר יהיה עו"ד הבקיא בתחום הסחר האלקטרוני והאינטרנט וזהותו תיקבע על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים.

הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה בעיר תל-אביב. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי. הבורר יהיה חייב בנימוק החלטתו.

על אף האמור לעיל, היה ומי מהצדדים להסכם זה יתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא, יהיה הנתבע רשאי על אף האמור, לצרף את הצד השני להסכם זה כצד לאותו הליך שיפוטי ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה.

בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח-1968 יהיה בתי המשפט שמושבו בעיר תל-אביב.

סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין.

בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור, בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה, מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.

  פנו אלינו

ידיעות אינטרנט מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתרים ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתרים תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה:

 

מחלקת שירות לקוחות

ידיעות אינטרנט

רחוב יגאל אלון 127

תל-אביב

פניות כאמור ניתן גם לשגר אלינו באמצעות:

פקסימיליה שמספרה 03-6932466 (לציין: עבור שירות לקוחות)

או

אימייל שכתובתו service@y-i.co.il