תנאי שימוש באתר "ידיעות מנויים"

 

תקנון אתר ההטבות למנויי עיתון ידיעות אחרונות

חברת ידיעות אחרונות מנויים בע"מ (להלן: "ידיעות אחרונות") תאפשר למנויי עיתון ידיעות אחרונות לרכוש מספקים, כהגדרתם להלן, מוצרים ושירותים בהטבות/הנחות, בתנאים המפורטים להלן:

ההטבות

 1. כל הלקוחות בעלי מנויי פעיל ותקף לעיתון ידיעות אחרונות (מנוי שבועי או מנוי סופ"ש לעיתון, להלן: "מנויי ידיעות אחרונות" או "הלקוחות" או "הלקוח") יהיו זכאים להזמין ו/או לרכוש את ההטבות מהספקים (כהגדרתם להלן) באמצעות האתר, עפ"י תקנון זה. זיהוי המנויים ייעשה בהתאם למספר תעודת הזהות הרשום כבעל המנוי אצל ידיעות אחרונות.
 2. באתר יוצגו רשימת בתי עסק (להלן גם: "ספקים") ו/או מבצעים שאותם ניתן לרכוש או לממש באתרי הספקים לאחר מעבר אליהם באמצעות אתר ההטבות בכתובת: www.yedioth.co.il  (לעיל ולהלן: "אתר האינטרנט" או "אתר ידיעות" או "האתר").
 3. מובהר כי ההטבות ניתנות על ידי ובאחריות הספקים ובתי העסק השונים (כהגדרתם לעיל ולהלן), ועם בחירת הטבה מועברים הלקוחות לאתרי הספקים ובתי העסק המציעים את ההטבה, לצורך רכישתה ו/או מימושה באופן ישיר מהספקים ומבתי העסק השונים.       
  ידיעות אחרונות אינה מוכרת או ספקית של המוצרים ו/או ההטבות, והיא אינה אחראית לטיבם  ו/או לאיכותם, ואין התחייבות מצד ידיעות למחיר הזול ביותר, או למחיר כלשהו ביחס למוצר ו/או הטבה מסויימים. עוד מובהר כי מדיניות הביטולים של רכישת ההטבות נקבעת על ידי הספקים ובתי העסק, ובאחריותם הבלעדית.
 4.  ככל והטבה כלשהי ניתנת באמצעות מימוש של שובר, רכישת וסליקת השוברים מתבצעת על ידי מפיקת השוברים ובאחריותה (חברת דור חדש בשוברים בע"מ, או כל חברה אחרת אליה יופנו הלקוחות), ולא על ידי ידיעות אחרונות.
 5. מובהר כי מספר ההטבות הניתנות לרכישה על ידי כל מנוי ביחס לכל מבצע ו/או מוצר הוא מוגבל, וכן כי מלאי המוצרים ו/או הכרטיסים הכולל מוגבל אף הוא. בהקשר זה יצוין ביחס לכל הטבה מהו מספר המוצרים / כרטיסים הניתנים לרכישה על ידי כל מנוי.

הטבת כרטיסים/מוצרים במחיר מוזל

 1. ההטבות המפורסמות באתר יינתנו במועדים ובתנאים המוגדרים על ידי הספקים, כמפורט ביחס לכל הטבה או מוצר (להלן: "תקופת ההטבות"). היום האחרון של תקופת ההטבות ביחס לכל מוצר ו/או שירות (ובכלל) הוא היום האחרון בו ניתן לממש את ההטבות.  
 2. ידיעות אחרונות וכן בתי העסק, לפי שיקול דעתם, רשאים להאריך ו/או לסיים את תקופת ההטבות ו/או את הצגתן באתר ו/או לשנות את תנאיהן כפי שימצאו לנכון, ובהתאם לחוק.
 3. מובהר למען הסר ספק כי ייתכנו מקרים בהם מחירי כרטיס ו/או הטבות אשר נמכרים על ידי הספקים השונים ו/או צדדים שלישיים שלא במסגרת הטבת אתר האינטרנט יהיה נמוך ממחיר כרטיס הנמכר במסגרת הטבת האינטרנט.

בתי העסק המשתתפים

 1. לעניין תקנון זה: "בית עסק" או "בתי עסק" – אחד מבתי העסק בתחום האטרקציות, צרכנות, מופעים, נופשים, מסעדות, הצגות ובכלל, בהם ניתן לממש את ההטבות וההנחות המוצעות באמצעות האתר.
 2. רשימת בתי העסק יופיעו במהלך תקופת ההטבות באתר האינטרנט ויתעדכנו מדי תקופה, ולפי שיקול דעת ידיעות אחרונות.
 1. מובהר בזאת כי רשימת בתי העסק המעניקים את ההטבה עשויה להשתנות במהלך תקופת  ההטבות ולרשימה ייתכן ויתווספו ו/או ייגרעו בתי עסק. לפיכך, הרשימה העדכנית אשר תופיע במועד מסוים באתר האינטרנט היא הרשימה הנכונה והקובעת לאותו מועד (להלן: "רשימת בתי העסק העדכנית").
 2. התקופה בה ניתן לממש את ההטבות היא באחריות בתי העסק ובהתאם למדיניותם ולהוראות החוק, ובאחריות בתי העסק לכיבוד ההטבות ו/או השוברים עד לתום תקופת המימוש שלהם, באחריות הלקוחות הרוכשים לבדוק מול האתרים את מועדי תוקף ההטבות שנרכשו.
 3. על הלקוחות להקפיד לפני מימוש ההטבה:
  1. לבדוק באתר ידיעות האם בית העסק עדיין מופיע ברשימה העדכנית.
  2. לבדוק באתר בית העסק את ימי ושעות הפעילות של בתי העסק ובמיוחד האם בית העסק אינו פתוח למבקרים ביום מסוים וכן או סגור לפעילות מיוחדת בתאריכים מסוימים.
  3. לוודא סמוך למועד ההצגה/המופע כי המועד הקבוע לא השתנה מכל סיבה שהיא.

הצגות ילדים / תערוכות / מופעים (להלן: "מופע ו/או הצגה")

 1. ההזמנה, כולל בחירת ההצגה, מועדה, מיקום האולם בו מועלית ההצגה, בחירת המושבים באולם, והתשלום בגין ההצגה, יבוצעו באתר בית העסק בלבד.
 2. מובהר כי במקרים בהם יוגבל מספר ההטבות שיועמדו לרשות כל מנוי, ניתן יהיה לרכוש באתר בית העסק מספר כרטיסים גבוה יותר לאותה הצגה במחיר מלא, בכפוף לזמינות הכרטיסים ומדיניות בית העסק, ועל בסיס מקום פנוי.
 3. המועד האחרון בהם תתאפשר רכישת כרטיסים להצגות ו/או למופעים לפני כל מופע ייקבע על ידי בתי העסק לפי שיקול דעתם ובאחריותם (בין אם ביחס לימי חול ובין אם בסופי שבוע).
 4. בית העסק ייקבע את אופן קבלת הכרטיסים בפועל (בין אם שליחתם, הדפסתם או קבלתם בקופת האולם). הלקוח עשוי להידרש להציג בקופה תעודה מזהה, לצורך קבלת הכרטיסים במסגרת ההטבה, לפי שיקול דעת של בית העסק. מובהר למען הסר ספק כי ההטבות מיועדות לשימוש אישי בלבד של המנוי, ולבית העסק הזכות לדרוש מחיר מלא במידה וההטבה תמומש על ידי צד שלישי, שאינו המנוי.
 5. במקרים בהם לא תועלה הצגה ו/או המופע או מועד ההצגה המקורי ידחה מכל סיבה שהיא, האחריות לעדכן את הלקוחות אשר רכשו כבר כרטיסים לאותה הצגה בדבר השינוי, וכן לבצע זיכוי במידת הצורך, היא של בית העסק בלבד. 
 6. מובהר כי ההטבות המוצעות הן לכניסה רגילה להצגה, אלא אם כן נאמר אחרת במפורש, ואינן כוללות אירועים/הפקות/פעילויות מיוחדות אשר יתקיימו במקום באותה העת ו/או מזון וכל שירות נוסף אשר אינו כלול במחיר הכרטיס הבסיסי אשר בגינם נהוג לגבות תשלום נוסף, והכל לפי קביעת בתי העסק השונים, על פי שיקול דעתם ובאחריותם.

אטרקציות/ מוזיאונים/ צרכנות (להלן: "אתר" או "אתרים" או "סניפים" או "סניף" )

 1. לאתרים ניתן להזמין כרטיס ללא הגבלת מספר האתרים המוזמנים בו זמנית (ובכפוף למגבלת מספר הכרטיסים החלה ביחס לכל אתר, ככל שחלה כאמור).
 2. ניתן לממש את הטבת האתרים בהתאם לשעות הפתיחה והפעילות של האתרים, כמפורט באתרי האתרים ועל אחריותם.
 3. ההטבה באתרים תינתן בקופות האתרים (פיסיות או מקוונות) בהצגת קוד המימוש אשר התקבל בסיום הרכישה באתר האינטרנט של הספק.  
 4. מימוש ההטבה ייעשה בדרך של הזנת קוד הטבה ו/או מסירתו בקופת האתר.  
 5. תוקף הקודים למימוש באתרים יוגדר על ידי בתי העסק, באחריותם ובהתאם לחוק.  
 6. לאחר מימוש קוד ההטבה בקופות האתרים, לא ניתן לבצע שינויים או ביטולים.
 7. כרטיס ההטבה הינו בגין כניסה רגילה לאתר ואינו כולל אירועים/הפקות/פעילויות מיוחדות אשר עשויות להתקיים באתר באותה העת, ו/או מזון באתר וכל שירות נוסף אשר אינו כלול במחיר הכרטיס הבסיסי אשר בגינם נהוג לגבות תשלום נוסף, והכל לפי קביעת בתי העסק השונים, על פי שיקול דעתם ובאחריותם.

סייגים והגבלות

 1. ההטבה תוענק למנויי עיתון ידיעות אחרונות, אישית ואינה ניתנת להעברה.
 2. מקום בו נעשה שימוש בהטבה בניגוד לאמור בתקנון זה יהיה בית העסק רשאי לחייב את בעל המנוי בעלות המוצר המלאה, ללא ההוזלה נשוא ההטבה.
 3. אין כפל מבצעים והנחות, לרבות קופונים, הנחות מועדונים ותכניות אחרות.
 4. על מנת ליהנות מההטבות הלקוח נדרש לשלם עבורן באתר האינטרנט של הספק מראש ובאמצעות כרטיס אשראי תקין, תקף ובעל מסגרת אשראי פנויה מספקת לביצוע התשלום במועד ביצועו. התשלום בכרטיס יבוצע ישירות לבתי העסק.  

פטור מאחריות

 1. מובהר כי ההתקשרות בכל הזמנה של שירות ו/או מוצר היא בין הלקוח והספק בלבד, וידיעות אחרונות ו/או מי מטעמה אינה צד לעסקה, ואינה אחראית לאספקת המוצר ו/או לטיבו ו/או לאיכותו.
 2. מובהר כי ידיעות אחרונות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראיות על טיב השירות / מוצר שיסופק במסגרת ההטבה, כמותו ו/או זמינותו ו/או איכותו.
 3. בכל הקשור בהצגות ו/או מופעים ו/או אירועים שונים, ידוע ללקוח והוא מסכים לכך, כי ידיעות אחרונות ו/או מי מטעמה אינה אחראית על כל מקרה של שינוי ברגע האחרון, בין אם מדובר בביטול ההצגה ו/או המופע ו/או האירוע ו/או תקלה טכנית בעת ההצגה ו/או המופע ו/או האירוע ו/או כל אירוע חריג במהלך ו/או לפני העלאת ההצגה ו/או המופע ו/או האירוע.
 4. כמו כן, הלקוח מסכים כי התמונות המופיעות בפרסומים השונים כמו גם טיב ואיכות השירות, זהות ו/או רמת השחקנים המופיעים בהצגה ו/או במופע ו/או באירוע ו/או איכותם, הינם באחריותם הבלעדית של בתי העסק. כל תלונה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעות לנכונות הפרסום ו/או לטיב ו/או לאיכות השירות תופנה לבית העסק הרלוונטי, והאחריות בגין כל טענה ו/או נזק ו/או הפרה ו/או עוולה מכל מין וסוג שהן לא תחול בשום אופן על ידיעות אחרונות ו/או מי מטעמה.
 5. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי ידיעות אינה מוכרת כאמור את המוצרים ו/או השירותים נשוא שוברי ההנחה ואינה נושאת בכל אחריות לטיבם, תכונותיהם ו/או כל מצג שנעשה הדף הרכישה ביחס אליהם. האחריות המלאה והבלעדית בכל הנוגע למוצרים ו/או השירותים לרבות איכותם, אספקתם וכיו"ב חלה במלואה ובאופן בלעדי על הספקים
 6. הספקים לקחו על עצמם את כל החובות המוטלות על "עוסק" על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו
 7.  ידיעות ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי לנזק ישיר או עקיף ולא יישאו בדמי נזיקין, פיצוי עונשי ו/או בפיצוי בגין כל נזק אחר מכל סוג ומין לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל נזקים הנובעים או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש במוצרים ו/או בשירותים נשוא שוברי ההנחה ו/או שוברי ההנחה ו/או בגין עיכוב אי יכולת ו/או תקלות שיתכן ויתרחשו בשירות כגון תקלות בקליטת הנתונים שמסרת בעת רכישת שוברי ההנחה ו/או המוצרים

 

 

הוראות כלליות

 1. השירות באתר ניתן לשימוש כפי שהוא ("AS IS"). לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי ידיעות ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך
 2. תיאור ותמונות המוצרים המוצעים הן באחריות בלעדית של הספקים ובתי העסק ונועדו להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים והפרשי גוונים ו/או צבעים, בין תמונות המוצרים במכירות לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
 3. הטבות ו/או מוצרים אשר אספקתם לבית הלקוח תתבצע באמצעות משלוח תהיה כרוכה בתשלום דמי משלוח, בהתאם לסוג המוצר ומדיניות הספק. מובהר כי משלוח המוצרים ועדכון כתובת המשלוח הוא באחריות בתי העסק והלקוחות בלבד.
 4. לידיעות אחרונות או מנהלת התכנית עומדת הזכות להפסיק בכל עת את ההטבות ו/או לשנות את תנאיהן בכל עת עפ"י שיקול דעתן הבלעדי וזאת אף ללא הודעה מראש.
 5. הלקוח מסכים לכך כי ידיעות אחרונות  ו/או מנהלת התכנית אינן צד לעסקה שבין הלקוח לבין בתי העסק.
 6. ביטולי הזמנות ייעשו בכפוף להוראות לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981, אל מול בתי העסק בלבד ובאחריותם. מובהר כי בהתאם להוראות החוק ניתן לבטל הזמנה תוך 14 יום ממועד ביצוע ההזמנה או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי ההזמנה האמורים בחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם, בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימי עסקים לפני מועד האירוע / ההצגה / מימוש ההטבה. מובהר כי זכות הביטול כאמור, לא תחול על טובין פסידין, שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימי עסקים, קודם למועד שבו אמור האירוע / ההצגה / מימוש ההטבה להתקיים.  
 7. תקנון זה הינו בגדר הסכם מחייב בין ידיעות אחרונות, הלקוח והמבקר/ים עימו באתרים ו/או באירועים.
 8. תקנון זה כפוף לחוקי מדינת ישראל, לרבות חוקי המס, לשינויים בהוראות החוק וכן לכל תקנה ו/או חקיקת משנה אחרת התקפה מכוח חוק.
 9. התקנון יימצא לעיונם באתר האינטרנט, במשרדי ידיעות אחרונות, ברחוב נח מוזס 1 בראשון לציון.
 10. טופס שינוי אמצעי תשלום - אמצעי התשלום שיעודכן בטופס זה ע"י הלקוח ישמש אך ורק לצורך חיובים בקשר עם מנוי למוצרי קבוצת ידיעות אחרונות. יובהר כי תשלום באמצעי זה בעבור ההטבות המוצעות באתר זה – יבוצע עצמאית ע"י הלקוח בדף ההטבה הייעודי מול הספק/בית העסק.
 11. במקרה של תביעה מקום השיפוט הבלעדי הינו בתחום השיפוט של בתי המשפט בעיר תל-אביב-יפו.
 12. למידע נוסף בנוגע לאתרים ו/או בירורים בנוגע להזמנה ו/או חיובים בקשר עם הזמנה, ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות של ידיעות אחרונות, בימים א'-ו' בין השעות 08:00-13:00 ובערבי חג בין השעות 08:00-12:00 באמצעות הטלפון 3773* או 03-6933933 וכן בדוא"ל Sherut@yedioth.co.il